Ustrzyki Dolne
piątek, 12 stycznia 2018

Budżet z wątpliwościami

 Budżet z wątpliwościami<br/>fot. Paulina Bajda
fot. Paulina Bajda

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych, na ostatniej sesji w 2017 roku, przyjęła budżet na 2018 rok. Radni podkreślali, że jest to budżet trudny, z dużą ilością zadań inwestycyjnych. Rada w głosowaniu nie była jednomyślna.

Projekt budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018 przedstawił radnym burmistrz Bartosz Romowicz. - Jest to duży budżet, jest to budżet inwestycyjny i jak najbardziej rozumiem państwa wątpliwości jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne. Proszę jednak zwrócić uwagę na to, że zdecydowana większość zadań inwestycyjnych jest realizowana ze środków europejskich, które już mamy, lub o które wnioskowaliśmy. W przypadku nie uzyskania tych środków, zadania nie będą realizowane.

Pozytywną opinię nt. budżetu na rok 2018 wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. Jej opinię podczas sesji budżetowej przedstawił przewodniczący komisji Andrzej Steciuk.

Planowane dochody gminy Ustrzyki Dolne na 2018 rok ogółem wynoszą 77,520 mln zł i są ok. 11,170 mln wyższe, niż zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2017. Dochody bieżące planowane na rok 2018 są wyższe o kwotę ok. 4,761 mln zł niż w w 2017 r. i szacowane są na kwotę 67,527 mln zł. Wyższe też są dochody majątkowe o ok. 6 408 mln zł, które na 2018 r. planuje się w kwocie ok. 9,992 mln zł.

Wzrastają subwencje, dotacje i dochody z podatków
Komisja we wnioskach zaznaczyła, że gmina Ustrzyki Dolne ma zaplanowane w 2018 r. otrzymanie subwencji w łącznej kwocie ok. 22 mln 502 tys. zł, podczas gdy w 2017 r. subwencja wynosiła 21,025 mln zł, a w 2016 - 19 755 mln zł. Wzrasta ona w stosunku do 2017 r. o blisko 1,476 mln zł. Wstępnie subwencja oświatowa będzie wynosić 11,831 mln zł. Ogółem subwencje i dotacje z budżetu państwa stanowią ponad 39,600 mln zł, co stanowi 59 proc. całości budżetu gminy.

Dotacja na zadania zlecone wynosi 18,174 mln zł (w 2017 r. - 17, 644 mln zł). Spadły natomiast koszty na administrację publiczną. W 2017 r. wynosiły 157, 595 tys. zł, a w 2018 wynoszą 155, 835 tys. zł. Wzrosły wydatki na pomoc społeczną z 674 tys. w 2017 r., do 899,330 tys. zł w 2018 r. oraz na dział Rodzina z 16,812 mln zł w 2017r. na 17,119 mln zł w 2018 r.

Członkowie komisji zauważyli też, że wysokość dotacji z budżetu państwa w stosunku do planu na początek 2017 r. zwiększyła się o kwotę 529 tys. zł, w szczególności wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 500+.

Gmina otrzymała też z budżetu Wojewody Podkarpackiego dotacje na zadania własne, w łącznej wysokości 1,029 mln zł, w 2017 r. wynosiła 951,810 tys. zł. Pieniądze od wojewody rozdysponowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (154, 260 tys. zł), dofinansowanie zasiłków okresowych (431,200 tys. zł) oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki (44,400 tys. zł).

W 2018 r., w porównaniu do 2017 r., wzrastają też dochody podatkowe. Planowany podatek dochodowy od osób fizycznych wyniesie ok. 9, 235 mln  zł (wzrost o 672,264 tys. zł).

Dochód ze sprzedaży majątku komunalnego (mieszkań komunalnych oraz działek) zaplanowano na poziomie 540 tys. zł i pozostał na tym samym poziomie co w roku ubiegłym.

W projekcie budżetu zaplanowano dochody z dotacji na: „Przedszkole moich marzeń - rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych i przygotowanie oddziałów żłobkowych” w ramach RPO - zrefundowane zostaną wydatki, które gmina poniosła przy inwestycji w 2017 r., z umowy na „Modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych” - również refundacja z RPO, z umowy na „Budowę systemu zaopatrywania w wodę miejscowości Ropienka z PROW” oraz dofinansowanie Programu Strategicznego „Błękitny San”, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie w ramach PIOŚ oraz umowy na Wsparcie energetyki rozproszonej w gminach bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych, w ramach RPO, programu „Wspólnie promujemy regionalne dziedzictwo” w ramach Współpracy Transsgranicznej Interreg Polska-Słowacja i umowy o dofinansowanie zadania „Omnibus kompleksowy program rozwoju szkoły” z RPO.

Większe wydatki
Planowane wydatki gminy na 2018 rok ogółem wynoszą 90,520 mln zł, w ubiegłym roku - 84 mln zł i są większe o kwotę 6,520 mln  zł, niż zaplanowane w projekcie budżetu na 2017 r. Planowane wydatki bieżące na rok 2018 są większe o kwotę 5,831 mln zł niż w 2017 r. i szacowane są na ok. 67,088 mln zł. Wyższe są też wydatki majątkowe i w 2018 r. wynoszą 23, 431 mln zł w 2017 r. było to - 22,742 mln zł.

Komisja we wnioskach zaznaczyła, że plan wydatków budżetu jednostki samorządowej określa ustawa o finansach publicznych i w przypadku budżetu gminy Ustrzyki Dolne została ona spełniona.

Gmina planuje wydać: na oświatę i wychowanie 21,997 mln, zł (20,720 mln w 2017 r.), rodzinę - 18,146 mln zł (17,027 mln w 2017 r.), pomoc społeczną - 5,791 mln zł (5,252 mln zł. 2017 r.), administrację publiczną - 5,935 mln zł (5,181 mln zł), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 3,769 mln zł (2,878 mln  zł 2017 r.), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 2,328 mln  zł (2,019 mln zł w 2017 r.) oraz kulturę fizyczną - 2,684 mln zł (2,426 mln zł w 2017r.). Suma tych wydatków to ok. 60,652 mln zł.

Komisja podsumowując budżet zaznaczyła, że został on zaplanowany z deficytem 13 mln zł i jest związany z wysokością zaplanowanych na 2018 rok wydatków inwestycyjnych w kwocie 23,431 mln zł, które stanowią 25, 89 proc. wydatków ogółem. Ponadto zaplanowano rozchody na kwotę 1,631 mln zł (w 2017 r. - 1,284 mln zł) na spłatę zaciągniętych pożyczek.

Czy wszystkie inwestycje są konieczne?
„Mając powyższe na uwadze, analizując wykaz inwestycji ujętych w projekcie budżetu na 2018 rok, trzeba zadać sobie pytanie, czy ogromna ilość działań inwestycyjnych w szczególności te, które nie są oparte na funduszach zewnętrznych, w obliczu tak poważnego planu kredytowego jest dzisiaj koniecznością?” - czytamy w opinii komisji budżetowej. Komisja wymieniła tu m.in.: inwestycje w drogi publiczne - 3,861 mln zł, przebudowa ul. Strwiążyk - 170 tys. zł, ul. Łukasiewicza nad basenem - 300 tys. zł, budowę drogi od ul. Dwernickiego do ul. Bieszczadzkiej - 250 tys. zł, przebudowę ulic: Gombrowicza, Jagiellońskiej, Rzecznej - 250 tys. zł, drogi w Ustjanowej Górnej - 60 tys. zł, drogi Nowosielce Kozickie - Chwaniów - 150 tys. zł, drogi Hoszów - Jałowe - 150 tys. zł, drogi Zawadka - Stańkowa - 300 tys. zł, chodnika w Hoszowie - 27 tys. zł, drogi łączącej ul. Wincentego Pola z Nadgórną - 550 tys. zł, drogi w Wojtkowej - 120 tys. i 220 tys. zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa znalazła się przebudowa budynku szkoły w Krościenku na budynek wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi - ta inwestycja ma wynieść 1,844 mln zł oraz oświetlenie ulic (na liście komisji znalazło się 15 pozycji, m.in. oświetlenie w Trzciańcu, łobozewie Górnym, Ustjanowej Dolnej, Wojtkówce, Stańkowej, Krościenku, Łodynie, Grąziowej i w Ustrzykach Dolnych na ul. Naftowej, Kolejowej, Łukasiewicza, Stokowej czy Strwiążyk i plac zabaw przy PCK.), na które w roku 2018 ma być wydane 764,583 tys. zł.

Przewodniczący Komisji Budżetowej, który zwykle obszernie komentuje sprawy wydatkowania pieniędzy gminnych, tym razem ograniczył się tylko do dodania, że opinia na temat budżetu została przyjęta niejednogłośnie - głosami 3 do 1.

(Całość 3w GB 1 - zapraszamy do zakupu PDF)

 

autor: paba