Ustrzyki Dolne
środa, 19 stycznia 2022

XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. Uchwalenie Budżetu Gminy

 XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. Uchwalenie Budżetu Gminy

O godzinie 9 rozpocznie się XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. Główny punkt sesji to uchwalenie Budżetu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI, XLVII oraz XLVIII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
 4. Informacja Burmistrza nt. Budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021.
 5. Procedura uchwalenia Budżetu Gminy:
  • 5.1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
  • 5.2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
  • 5.3. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej;
  • 5.4. Przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Komisji;
  • 5.5. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej;
  • 5.6. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
  • 5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza;
  • 5.8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022.
 6. Pozostałe projekty uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie:
 7. 6.1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne,
 8. 6.2. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne w 2022 roku zadań od Powiatu Bieszczadzkiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
 9. 6.3. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl w 2022 roku,
 10. 6.4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 896 Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Hoszów",
 11. 6.5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo",
 12. 6.6. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/382/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. „Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych”,
 13. 6.7. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/517/21 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Ustrzyki Dolne,
 14. 6.8. w sprawie wysokości składki członkowskiej w Bieszczadzkim Związku Komunikacyjnym z siedzibą w Ustrzykach Dolnych przeznaczonej na pokrycie rekompensaty, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w 2022 roku.
 15. Przerwa.
 16. 8.1. w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Ustrzyki Dolne do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych,
 17. 8.2. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałalnia Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2022 - 2025,
 18. 8.3. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych oraz nadania jej statutu,
 19. 8.4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne,
 20. 8.5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szkolna-Kopernika,
 21. 8.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ropienka nieruchomości mienia komunalnego,
 22. 8.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
 23. 8.8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
 24. 8.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Łobozew Dolny nieruchomości mienia komunalnego,
 25. 8.10. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Ustrzyki Dolne w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego,
 26. Pozostałe projekty uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie:
 27. Interpelacje i zapytania radnych.
 28. Sprawy różne.
 29. Zakończenie obrad.

MSesja

Przebieg sesji oraz wyniki głosowań radnych na żywo mogą Państwo znaleźć na stronie >>tutaj<<

________________________________________________________________

Transmisja na żywo z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
Aby oglądać kliknij 
>> tutaj << link będzie aktywny na 10 minut przed rozpoczęciem Sesji.

źródło: www.ustrzyki-dolne.pl