Ustrzyki Dolne
środa, 20 listopada 2019

Co z farmami fotowoltaicznymi?

Co z farmami fotowoltaicznymi?<br/>fot. UM Ustrzyki Dolne
fot. UM Ustrzyki Dolne

Gmina Ustrzyki Dolne prowadzi obecnie postępowania administracyjne związane z wydaniem decyzji środowiskowych związanych z ewentualną budową farm fotowoltaicznych na naszym terenie. - Jakiekolwiek wpisy ze strony organizacji społecznych działających na terenie gminy Ustrzyki Dolne w mediach społecznościowych, które sugerują moje działania jako niezgodne z prawem lub w celu osiągnięcia interesu osób trzecich, traktuję jako pomówienia i naruszenie moich dóbr osobistych – oświadcza Bartosz Romowicz, Burmistrz Ustrzyk Dolnych.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych opublikowano oświadczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych. Dotyczy ono prowadzonych postępowań administracyjnych, w sprawie wydania decyzji środowiskowych przed ewentualną budową farm fotowoltaicznych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. Oświadczenie jest odpowiedzią na zarzuty ze strony Stowarzyszenia Proekologicznego Czyste Ustrzyki Dolne, które napisało m.in.:

„Bieszczady coraz piękniejsze, wizja niedalekiej przyszłości? Na zdjęciu farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW, w Ustjanowej ma być takich 14.
Doświadczenia niemieckie, gdzie rozwój energetyki odnawialnej poprzez wykorzystanie farm fotowoltaicznych jest bardzo zaawansowany, pokazują, że omijane są tereny chronione (uznawane za wrażliwe pod kątem przyrodniczym a więc: obszary Natura 2000, parki narodowe, rezerwaty przyrody) i że bez większych obaw możemy planować lokalizację farm fotowoltaicznych na obszarach zindustrializowanych, już zdegradowanych i zabudowanych przez człowieka, a więc: obszarach wcześniej wykorzystywanych w celach wojskowych, przemysłowych, mieszkaniowych, handlowych, na obszarach po dawnych składowiskach odpadów, wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych takich jak autostrady czy drogi szybkiego ruchu, na obszarach wykorzystywanych jako grunty orne (Peschel, 2010). Coś chyba jest nie tak, żeby na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu miały powstać takie farmy fotowoltaiczne.”

Burmistrz informuje, że w chwili obecnej prowadzone są postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 19 farm fotowoltaicznych: farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 367 położonej w Moczarach, budowy czterech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działkach nr 141/1, 142 w miejscowości Równia oraz budowy czternastu odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działkach nr 102, 231, 232, 227, 226, 222, 104, w miejscowości Ustjanowa Górna.

Burmistrz w dokumencie zaznacza też, że „postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Organ administracji publicznej nie może odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego w przypadku złożenia przez inwestora kompletnego wniosku.”

Czytamy też, że postępowanie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Moczarach, zostało wszczęte 17. 06. 2019 r. na podstawie art. 61 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego, a w dniu 10. 09. 2019 r. został nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obecnie w związku z oczekiwaniem na raport postępowanie zostało zawieszone.

„Natomiast postępowania w sprawie budowy farm fotowoltaicznych w Równi oraz Ustjanowej Górnej zostały wszczęte w dniu 04. 11. 2019 r. Zgodnie z wymogami art. 64 ust. 1 w/w ustawy pismem z dnia 13 listopada 2019 r. zwróciłem się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatu bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Rzeszowie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. Dalsze procedura uzależniona będzie od stanowiska organów opiniujących. Jednocześnie informuję, iż jako organ mam możliwość nałożenia na inwestora obowiązku wykonania raportu oddziaływania na środowisko. Decyzje w tej sprawie zostaną podjęte po otrzymaniu stanowiska organów opiniujących.” – poinformował w oświadczeniu burmistrz Romowicz.

„Pragnę podkreślić, że sprawując urząd Burmistrza Ustrzyk Dolnych kieruję się najwyższym dobrem mieszkańców naszej gminy. Jednakże wszelkie działania w tym celu muszą mieścić się w granicach prawa. W myśl przepisów prawa niedopuszczalne jest nieprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w przypadku złożenia kompletnego wniosku przez inwestora.” – dodaje burmistrz.

Bartosz Romowicz przekonuje też, że jakiekolwiek wpisy ze strony organizacji społecznych działających na terenie gminy Ustrzyki Dolne w mediach społecznościowych, które sugerują jego działania jako niezgodne z prawem lub w celu osiągnięcia interesu osób trzecich traktuje jako pomówienia i naruszenie dóbr osobistych.

„Posiadanie wiedzy przez wspomniane organizacje społeczne o możliwości popełnienia przestępstwa przeze mnie jako funkcjonariusza publicznego zgodnie z polskim prawem powinno zostać zakończone skutecznym zawiadomieniem o takiej możliwości złożonym organom państwa. W związku z powyższym apeluję do wszystkich wypowiadających się publicznie w kwestii prowadzonych postępowań przeze mnie jako Burmistrza Ustrzyk Dolnych o merytoryczną dyskusję, pozbawioną działań pozaprawnych.”- zakończył Bartosz Romowicz.

 

autor: oprac. PK
źródło: UM Ustrzyki Dolne