Ustrzyki Dolne
czwartek, 10 stycznia 2019

Gmina Ustrzyki Dolne z rekordowym budżetem

Gmina Ustrzyki Dolne z rekordowym budżetem

W tym roku gmina Ustrzyki Dolne ma kolejny rekordowy budżet. 95 mln zostanie przeznaczonych głównie na szkoły, administrację, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, sport, ochronę środowiska oraz remonty dróg.

Uchwałę budżetową na ostatniej sesji Rady Miejskiej ustrzyckim radnym przedstawiła skarbnik Ewa Kaczmaryk-Elmerych. Skarbniczka szczegółowo omówiła każda pozycję informując radnych, że budżet gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 będzie wynosić 95 mln zł.

Największe wydatki gmina zaplanowała w tym roku na oświatę i wychowanie, będzie to aż 24 351 764,00. Jak przedstawiała skarbniczka wiąże się to z reformą edukacji i modernizacją szkół. Następne duże wydatki gminy to gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8 434 141,03, administracja publiczna - 7 584 713,59 zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 713 827,03, kultura fizyczna - 2 850 900,00 i gospodarka mieszkaniowa - 2 381 100,00 zł. Kolejne są: transport i łączność - 555 818,86 zł, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę - 539 816,00 zł.

Dochody gminy Ustrzyki Dolne zaplanowano na 87 700 000,00 zł. Pochodzą głównie z podatków, dochodów PiT, użytkowania wieczystego, dzierżawy, dotacji celowych z budżetu państwa, sprzedaży nieruchomości, usług – takich jak dostawa wody, opłaty skarbowej czy subwencji oświatowej.

Remonty dróg gminnych
Sporą część wydatków gminy stanowią wydatki na transport i łączność, bo 4 205 000,00. Znajdziemy tu m.in.: projekt techniczny sieci wodociągowej w Krościenku. 100 000,00 zł przeznaczone zostanie na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego czyli na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Hoszowie. Za 1 432 000,00 zł zostaną przebudowane drogi gminne nr 119 214R (ul. PCK - Strwiązyk) oraz 119 213R (ul. Gombrowicza) - to największa tego typu inwestycja. Przebudowy doczekają się też m.in ulice w Ustrzykach Dolnych: Jasień (boczna), Dwernickiego, Jagiellońska, Rzeczna, Sikorskiego czy Zielona oraz drogi gminne na wsiach, m.in.: w: Brzegach Dolnych. Jałowem, Łodynie, Stańkowa-Zawadka, Teleśnica do cmentarza, Trzcianiec - wraz z chodnikiem i Ustjanowa Dolna.
Z programu usuwania klęsk żywiołowych planowane jest przebudowanie zostanie dróg Krościenko-Stebnik, w Łobozewie Górnym  oraz droga w kierunku stadionu zimowego.

Mieszkania socjalne, przebudowa urzędu i szkół, kanalizacja
W dziale gospodarka mieszkaniowa znajdziemy 2 459 100,00 zł na przebudowę budynku szkoły i stworzenie mieszkań socjalnych w Krościenku. Jest to kontynuacja inwestycji z 2018 roku.

Przebudowany zostanie też budynek Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych oraz zostanie zakupiona nieruchomość stojąca obok urzędu. - Nasz budynek wymaga modernizacji, musi powstać wyjście ewakuacyjne z sali konferencyjnej, to są zalecenia państwowej straży pożarnej. Dodatkowo, dzięki zakupowi sąsiadującej z urzędem nieruchomości, powstanie większy parking, a sąsiedni budynek zaadoptujemy na dodatkowe pomieszczenia dla pracowników urzędu. Zostanie to zrealizowane pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych na ten cel - wyjaśniał radnym burmistrz Bartosz Romowicz.

400 000,00 zł zostanie przekazane na budowę kompleksu lekkoatletycznego przy SP Ustjanowej, na co gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w budżecie gminy na 2019 rok to wydatek w wysokości 8 434 141,03. W tym dziale najwięcej, bo 5 306 548,00 zł przeznaczono na ochronę powietrza atmosferycznego czyli na instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczono 1 919 603,00 zł, a na projekt techniczny budowy sieci kanalizacji w Równi - 200 000,00 zł. Na Program strategiczny „Błękitny San" czyli uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne przy ul. Gombrowicza i Działkowej gmina wyda 1 624 603,00, a zaś projekt techniczny kanalizacji deszczowej powstanie przy ulicach Piastowska- Batorego - Sobieskiego - Rzeczna. Zaplanowano, że w tym roku rozpocznie się też projektowanie budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Przemysłowej do SP w Ustjanowej oraz przy ul. Jasień.

Oświetlenie, stadion zimowy, stadion miejski i SOS Ratunek
Podczas naszych odwiedzin w sołectwach sołtysie najczęściej skarżyli się na brak oświetlenia na wsiach. Dlatego gmina, w tym roku ruszyła z kolejnym etapem oświetlania wiosek. Oświetlenie uliczne powstanie w: Zawadce, Wojtkówce, Ustjanowej Dolnej, Teleśnicy, Serednicy Woli Romanowej, Ropience, Równi, Moczarach, Łodynie, Łobozewie Górnym, Łobozewie Dolnym, Dźwiniacz Dolnym, Krościenku, Hoszowczyku, Daszówce, Hoszowie, Brzegach Dolnych oraz w Brelikowie-Leszczowatem. Urzędnicy nie zapomnieli też o mieszkańcach Ustrzyk Dolnych. W tym roku rozbłysną ulice: Bieszczadzka, ul. W. Pola i ul. Strwiążyk.

Zaplanowano również powstanie stref aktywności przy ul. Naftowej i w Hoszowie, a nowy plac zabaw powstanie w Serednicy. W Ustrzykach powstaną też stacje napraw dla rowerów (incjatywa z Młodzieżowego Budżetu obywatelsiego), park aktywnej rereacji przy ul. Łukasiewicza i obiekt sportowo rekreacyjny w Równi z Budżetu Obywatelskiego. Utworzony zostanie też kompleks rekreacyjno-sportowy w Bandrowie. Na oświetlenie zostanie wydane ogółem 738 804,03 zł.

W dziale Kultura fizyczna znajdziemy m.in.: projekt techniczny rozbudowy kompleksu basenów Delfin, projekt techniczny budowy stadionu zimowego im. S. Nahajowskiego, projekt techniczny budowy zaplecza szatniowo- socjalnego wraz z remontem boiska piłkarskiego Ustjanowej Górnej oraz przebudowę i budowę treningowych obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Ustrzykach Dolnych.

2 728 932,88 w 2019 roku wyda gmina Ustrzyki Dolne na SOS - ratunek - centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych, z czego 85% pochodzi ze środków programów europejskich. 94 659,00 na wyposażenie świetlic wiejskich, co stanowi wkład własny do projektu realizowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zadłużenie planowane na koniec 2019 roku to 18 mln zł. Za budżetem glosowało 10 radnych, wszyscy z radni z klubu Aktywnych dla Bieszczad oraz radna Leokadia Bis z BSS. Przeciwko głosowali radni PiS Piotr Bobrecki oraz Czesław Urban. Od głosu wstrzymali się: Magdalena Kulka z Nowoczesne Bieszczady, Arkadiusz Lupa z PiS oraz Renata Wolańska z BSS.

fot. Magdalena Kuzar UM Ustrzyki Dolne

 

Gmina Ustrzyki Dolne z rekordowym budżetem
Gmina Ustrzyki Dolne z rekordowym budżetem
Gmina Ustrzyki Dolne z rekordowym budżetem
Gmina Ustrzyki Dolne z rekordowym budżetem
Gmina Ustrzyki Dolne z rekordowym budżetem
autor: paba