Ustrzyki Dolne
czwartek, 14 września 2017

Masz pomysł na działania w swojej okolicy? Złóż wniosek!

Masz pomysł na działania w swojej okolicy? Złóż wniosek!<br/>fot. UMiG Ustrzyki Dolne
fot. UMiG Ustrzyki Dolne

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne do zgłaszania zadań publicznych na rok 2018 w trybie inicjatywy lokalnej.

13 lipca Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych na wniosek Burmistrza Ustrzyk Dolnych podjęła uchwałę na podstawie, której mieszkańcy gminy mogą składać wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy samorządu z mieszkańcami, służąca wspólnej realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności. Jeśli mieszkańcy mają pomysł na ważne dla swojej okolicy działania i chęć zaangażowania się w ich wykonanie, mogą złożyć do Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Wnioski muszą dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów:
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
- działalności charytatywnej,
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- promocji i organizacji wolontariatu,
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- turystyki i krajoznawstwa,
- ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- rewitalizacji.

Wkład własny wnioskodawcy w realizacji zadania publicznego może polegać na:
- świadczeniach pieniężnych wnioskodawcy, które w przypadku zadania inwestycyjnego powinny stanowić, co najmniej 25% wartości inwestycji,
- świadczeniach pracy społecznej,
- świadczeniach rzeczowych, w szczególności obejmujących: dokumentacje projektowe, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.

Wzór wniosku o realizacje zadnia publicznego w trybie inicjatywy lokalnej jest dostępny na stronie Urzędu Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne oraz w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych (punkt informacyjny).

Termin zgłaszania wniosków: do 30 września 2017 roku 

Ocena zgłoszonych wniosków:
Powołana Komisja ds. do spraw opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych do dnia 30 października dokona oceny zgłoszonych wniosków na podstawie:
- celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,
- wysokość udziału finansowego wnioskodawcy w łącznych szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej,
- wkład pracy społecznej zadeklarowany przez wnioskodawcę,
- wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej,
- stopień zaawansowania w przygotowaniu zadania w szczególności: przygotowana dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe lub inne materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej,
- doświadczenie w realizacji zadań objętych wnioskiem,
- planowany termin zakończenia realizacji zadania.

Ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia do realizacji wybranych inicjatyw lokalnych podejmuje Burmistrz Ustrzyk Dolnych w oparciu o przedstawiony protokół z oceny wniosków złożonych w ramach inicjatyw lokalnych i kieruje zadania do realizacji pod warunkiem zapewnienia środków finansowych w drodze uchwały Rady Miejskiej  w Ustrzykach Dolnych

Szczegółowe zasady dotyczące inicjatywy lokalnej określa:
- Uchwała Nr  XXXV/458/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
- Zarządzenie Nr 168/2017 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych oraz określenia regulaminu postępowania komisji.

autor: oprac. kj
źródło: UMiG Ustrzyki Dolne