Ustrzyki Dolne
wtorek, 19 kwietnia 2022

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych w liczbach

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych w liczbach<br/>fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne
fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne

Od półtora miesiąca, od kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę funkcjonowanie Gminy Ustrzyki Dolne zmieniło się diametralnie. Przez pierwsze dni spora część sił została skumulowana wokół pomocy uchodźcom z Ukrainy, przekraczającym przejście graniczne Krościenko-Smolnica. Zarówno Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, jak również jednostki podległe gminie funkcjonowały jednak normalnie. – Nie mogliśmy zaprzestać pracy całego urzędu, szkół i innych placówek pomimo trudnej sytuacji – mówi Bartosz Romowicz burmistrz Ustrzyk Dolnych - pomoc Ukrainie to ważna sprawa, to wymiar człowieczeństwa, ale musimy żyć nadal normalnie. Aby pokazać Wam ogrom nieustannie prowadzonych działań przygotowany został krótki raport, podsumowujący półtora miesiąca pracy Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, od 15 lutego do 1 kwietnia.

W tym czasie działo się wiele. Odbyły się 3 sesje Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ( L, LI, LII), w tym 2 online i 1 w formie stacjonarnej. Powstało wiele uchwał Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, a także zostały wydane liczne zarządzenia Burmistrza Ustrzyk Dolnych. Złożono 19 nowych wniosków o dofinansowania na inwestycje i działania prowadzone w Gminie Ustrzyki Dolne, na łączną proponowaną kwotę prawie 50 milionów złotych (47 483 327,37 zł). Był to również okres, analizy potrzeb, jakie pojawiły się po zimie, przygotowania do sezonu wiosenno-letniego przestrzeni publicznych, realizacji kolejnych etapów gminnych inwestycji, a także czas sprawozdawczy.

Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Obsługi Inwestora realizował swoje codzienne zadania jak wyszukiwanie możliwości finansowania z programów pomocowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Pracownicy przygotowywali dokumenty aplikacyjne, realizowali i rozliczali prowadzone projekty. Od 15 lutego do 1 kwietnia złożono wnioski o dofinansowanie dla 16 działań (poniżej przestawiamy pełną listę złożonych wniosków, wraz ze zgłaszaną kwotą), realizowanych jest 23 projekty, a 3 kolejnym przyznano dofinansowanie i czekają na podpisanie umowy. Po okresie pandemii duża część spotkań i konferencji odbywa się online, dzięki temu pracownicy urzędu nie tracą czasu na dojazdy i wydajniej mogą realizować swoje zadania. Między innymi urzędnicy z wydziału pozyskiwania środków zewnętrznych i obsługi inwestora uczestniczyli w spotkaniu w ramach projektu Gov_Tech, zajmującym się rozwojem cyfrowym dla administracji publicznej i obywateli, a także w posiedzeniach Planu Działań dla Miast.

Połowa lutego i marzec 2022 roku stał się również wzmożonym okresem, jeśli chodzi o pracę w ewidencji ludności. Głównym powodem było nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którym od początku wojny nadano aż 458. Złożono również 15 wniosków o nadanie PESELU obywatelom Polski. Zgłosiło się także 104 osoby w sprawie wymeldowania lub zameldowania w naszej gminie. Pracownicy ewidencji ludności wydali decyzje administracyjne o wymeldowaniu 43 osobom. Ponadto złożono 347 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 120 osób odebrało w tym czasie swój dokument tożsamości, a 28 dowodów zostało unieważnionych. Wydano również 85 zaświadczeń dla osób fizycznych, a w tym udostępnień informacji dla policji i komorników.

Pracownicy ustrzyckiego Urzędu Stanu Cywilnego również nie narzekali na brak pracy. Zarejestrowali 50 aktów stanu cywilnego, w tym sporządzili akty urodzeń, małżeństw, zgonów, a także transkrypcje zagraniczne. Wydano również, aż 348 odpisów aktów stanu cywilnego, a także dokonano 403 migracji tychże dokumentów. Ponadto urzędnicy USC prowadzili korespondencję z sprawie popularnych w całej Polsce ślubów plenerowych na Holicy, jak również poszukiwali aktów w księgach parafialnych. W tym czasie przekazaliśmy również księgi do Oddziału w Sanoku Archiwum Państwowego w Rzeszowie. Zanim to się jednak stało, pracownicy USC musieli zweryfikować każdą osobę z księgi pojedynczo. Ponadto najmłodsi mieszkańcy Gminy Ustrzyki Dolne, otrzymali pakiety upominków dla nowonarodzonych dzieci z naszej gminy.

Wydział finansowy Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przede wszystkim prowadził w tym czasie swoje bieżących zadania, jak obsługa kasy, rozliczanie parkomatów, wydawanie zaświadczeń, wprowadzanie deklaracji, współpraca z sołtysami, czy wzywanie podatników w celu wyjaśnień. To jednak nie wszystko. Kontrolowali oni również wpłaty za odpady komunalne, opłatę klimatyczną, realizowali wnioski o przekazanie dotacji na zwrot podatku akcyzowego. Ich zadaniem, jak zawsze było również prowadzenie dochodów i wydatków gminy oraz wykonywanie szeregu zadań z zakresu płac, ścisła analiza dokumentów, raportowanie i bieżące sprawozdania do innych organów państwowych. Urzędnicy Wydziału Finansowego od 15 lutego do 1 kwietnia sporządzili 17 sprawozdań, w tym zarówno te o charakterze rocznym, kwartalnym, jak i miesięcznym. Prowadzili również bieżący bilans Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, rachunek zysków i strat, a także sporządzili zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej. Przygotowano również uchwałę na sesję Rady Miejskiej, zarządzenie w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planach finansowych jednostek budżetowych. Więcej informacji o działaniach wydziału finansowego znajdziecie w grafikach „Urząd Miejski w liczbach”.

Ręce pełne roboty miał również wydział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Pracownicy GKiOŚ od 15 lutego do 1 kwietnia przyjęli, zweryfikowali i wprowadzili 103 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 156 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, 35 ankiet dotyczących programu STOP SMOG oraz 9 wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Przygotowali również roczną analizę stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Ustrzyki Dolne za 2021 r. Był to również okres rozmów z przedstawicielami Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych w zakresie odbioru odpadów wielkogabarytowych poza terminami wyznaczonymi w harmonogramie odbioru odpadów na 2022 rok, a także czas spotkań z Sołtysami. Urzędnicy GKiOŚ przygotowali również sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz do GUS, RZGW Zarządu Zlewni itp. Końcem lutego i w marcu powstały również projekty uchwał z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt, obsługi przejazdów autobusowych, opłat za gospodarowanie odpadami, czy prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników.

Należy również wspomnieć o istniejącym nadal problemie odprowadzania nieczystości w niedostosowane do tego miejsca, co w konsekwencji zagraża środowisku naturalnemu. W efekcie wezwano w tym czasie, aż 47 osób w celu udokumentowania prawidłowego postępowania z nieczystościami ciekłymi. Wszczęto również 5 postępowań w sprawie wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Pracownicy wydziału GKiOŚ prowadzili również postępowanie w sprawie wydania zezwoleń na usunięcie drzew. Przyjmowali zgłoszenia starych i wywróconych drzew, które mogą stać się zagrożeniem, a także złożyli wnioski do Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych o wydanie decyzji na wycinkę drzew. Ponadto prowadzą działania, dzięki którym dzwon przy kościele filialnym pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Serednicy oraz zespół Rafinerii Nafty „Fanto” będą mogły być wpisane do rejestru zabytków. Co więcej, urzędnicy zrealizowali 30 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzewa przez osoby prywatne lub instytucje. Był to również czas prac nad możliwością otrzymania dofinansowania na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag”, w którym będzie brała udział nasza gmina oraz raportowania informacji i danych o rodzajach i wielkości emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza.

Wiosna to również czas sprawdzania zniszczeń po okresie zimowym. Szczególna uwaga została poświęcona infrastrukturze w naszym mieście, a później zgłoszenie problemów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Brzegach Dolnych oraz koordynacja prac porządkowych na terenie miasta.

Jednym z ważnych działań ostatniego czasu jest przygotowanie publicznego transportu zbiorowego w ramach Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego i uzyskania świadczeń pienieżnych. Tworzona jest również strona internetowa i portal BIP związku. Przygotowano również wniosek do Marszałka Województwa Podkarpackiego o przekazanie rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Pracownicy przygotowali również ogłoszenie o pracę na stanowisko Dyrektora BZK oraz Głównego Księgowego.

Centrum Usług Wspólnych końcem marca prowadziło swoje bieżące działania obsługi kadrowej, księgowo-płacowej oraz kontrolowali sprawozdania otrzymywane z jednostek. Prowadzono również prace naprawczo-konserwacyjne, a także stałą obsługę informatyczną. To również okres współpracy z radcami prawnymi nad zasadami rekrutacji dzieci do żłobka miejskiego w Ustrzykach Dolnych, regułami finansowania dzieci spoza gminy, zmian wysokości opłat za pobyt i wyżywienia dziecka. Wzrost płatności w placówce spowodowany jest między innymi ogólnopolskim wzrostem cen towarów i usług oraz postępująca inflacja. Na bieżąco aktualizowane są informacje na temat wolnych miejsc w szkołach oraz ilości zapisanych tam dzieci z Ukrainy. Pracownicy przygotowywali również dokumenty konieczne do zatrudnienia w jednostkach oświatowych asystentów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Był to również czas dla pracowników CUW aktualizowania wiedzy, w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa i wprowadzeniem Polskiego Ładu.

Prace wydziału organizacyjnego skupiały się między innymi wokół konkursów na stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim, zakończenia i rozpoczęcia służby przygotowawczej dla pracowników, złożenia wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych o możliwość odbycia prac interwencyjnych, staży i robót publicznych w Urzędzie Miejskim lub jednostkach podległych gminie, a także prac kadrowo-płacowych. Do ich zadań należała obsługa trzech sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych (L, LI, LII), obsługi sekretariatu, prowadzenia terminarza przyjęć interesantów przez Burmistrza i jego zastępcę. Pracownicy wydziału organizacyjnego ewidencjonowali również korespondencję i przesyłki, przygotowywali bieżące zamówienia oraz zaopatrzali urząd w potrzebne materiały codziennego użytku m.in. przez platformę zakupową, a także sporządzili plan finansowy na rok 2022 z funduszu świadczeń socjalnych. Ponadto zajmowali się prowadzeniem social mediów, stron internetowych, tworzeniem treści informacyjnych i marketingowych, grafik, plakatów i kartek wielkanocnych.

Koniec marca to również okres, w którym prowadzono działania w sprawie wprowadzenia w naszej gminie Ustrzyckiej Karty Mieszkańca, dzięki której osoby zameldowane w Gminie Ustrzyki Dolne i te, które odprowadzają tutaj podatki będą mogły korzystać z szeregu zniżek i udogodnień.

W ostatnich dniach marca Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne oprócz swoich codziennych obowiązków prowadziła korespondencję w sprawie pomocy rzeczowej i finansowej w związku z napływem uchodźców na nasz teren. To również czas posiedzenia komisji powołanej w celu rozstrzygnięcia konkursu na zagospodarowanie terenów gminnych w Teleśnicy.

W zakresie oświaty na gminnym poziomie prowadzono w tym czasie prace nad przyznaniem stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce oraz za wyniki sportowe dla uczniów z naszej gminy. Pracownicy oświaty wydali również decyzje w sprawie indywidualnego nauczania oraz indywidualnej rewalidacji, a także dodatkowych lekcji języka polskiego. Wprowadzono również zarządzenie dotyczące rekrutacji do Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2022/2023, dzięki której rozpoczął się nabór do tejże szkoły. Ustalano również przerwy w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych i przedszkoli, a także przygotowano dokumentację związaną z dowożeniem dzieci przedszkolnych, dzieci i młodzieży szkolnej oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół. Pracownicy oświaty przy Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych przygotowali projekt uchwały dotyczący sieci szkół i przedszkoli oraz oddziałów prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne. Był to również czas spotkania z dyrektorami placówek oświatowych.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami w okresie od 15 lutego do 1 kwietnia również realizował całe mnóstwo bieżących zadań. Między innymi pracownicy wydawali zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, obliczono wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste, a także wyliczono opłaty za zwrot nieruchomości i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Prowadzono postępowania w sprawie dzierżawy działek, a także ogłoszono również przetarg na dzierżawę jednej z nich.

Dobrą wiadomością dla mieszkańców Krościenka jest uzgodnienie lokalizacji sieci wodociągowej. Co więcej przygotowano wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w formie bezprzetargowej, znajdującej się w Wojtkowej (działka nr 181/2) oraz w Ustrzykach Dolnych (działka nr 2083/1; 414/2 i 472/4; 448/2; 338/1,339/5 i 531/13). Przygotowano również wykaz działek na sprzedaż w trybie przetargowym w Ustrzykach Dolnych (działki nr 2083/; 339/6 i 531/14) oraz w Stańkowej (189/1; 183/2). W tym czasie pracownicy wydziału gospodarki nieruchomościami prowadzili również wiele prac z zakresu możliwości przetargu kolejnych działek z terenu Gminy Ustrzyki Dolne, szacunku innych, a także podziału i ustalenia granic kolejnych.

Gmina Ustrzyki Dolne rozwija się, inwestując w kolejne działania, także realizując bieżące potrzeby mieszkańców. Nieprzerwanie trwają prace nad utworzeniem garażu dla OSP Łodyna, oświetlenia drogowego w Gminie Ustrzyki Dolne, remontem drogi przy ul. Bieszczadzkiej. W najbliższym czasie zakupiony ma być również samochód osobowy o napędzie hybrydowym i busy dla potrzeb Gminy Ustrzyki Dolne. Pracownicy Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Zamówień Publicznych przygotowali kosztorys inwestorski odnoszący się do budowy wyżej wspomnianej drogi oraz innych tegorocznych inwestycji. Trwają również prace nad przebudową drogi w Wojtkowej oraz nad utworzeniem koncepcji projektów przydomowych oczyszczalni ścieków, Camperparku, windy przy SP1 oraz aranżacji wnętrz budynku pasywnego Urzędu Miejskiego. Przygotowana również została dokumentacja przetargowa na ujęcie wody w Ropience oraz umowa na nadzór inwestorski dawnej szkoły w Łobozewie. Pracownicy wydziału IDiZP zajmowali się również koordynacją prac przy Segmencie B budynku UM, zaplecza socjalno-szatniowego w Ustjanowej oraz świetlicy w Dźwiniaczu Dolnym.

W tym samym czasie trwały prace nad utworzeniem ścinaki wspinaczkowej na hali sportowej OSiR, a także budowa sieci wodociągowej w Łobozewie Górnym, gdzie postawiono hydranty i przygotowano przyłącza wodociągowe. Urzędnicy IDiZP prowadzili również działania w kierunku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji w części Ustjanowej Górnej, sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą przy ul. Strwiążyk w Ustrzykach Dolnych. Zostały zamówione również meble kuchenne do świetlicy wiejskiej w Jałowym. Przygotowano przetarg pod budowę pierwszej części OSP Wojtkowa. Co więcej, trwa również przebudowa dróg w Krościenku, Jałowym i Ropience. Był to również czas złożenia zapytania ofertowego dotyczącego “Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kładki pieszo-jezdnej w ramach zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz remont Parku pod Dębami w Ustrzykach Dolnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym w szczególności drogami dojazdowymi, obiektem mostowym i wyposażeniem”. Ponadto pracownicy IDiZP wykonywali szereg innych zadań biurowych, pracy w terenie, jak choćby inwentaryzacja wiat przystankowych czy utrzymywali stały kontakt z projektantami i architektami.

To tylko część działań prowadzonych przez pracowników Urzędu Miejskiego. Ostatnie 2 tygodnia lutego i marzec to zarówno okres wzmożonej pracy po okresie zimowym, kontroli postępów inwestycji, dróg, jak i przygotowywania się do sezonu letniego, a także napływu turystów, którzy są nieodłączną częścią naszej gminy.

Lista złożonych wniosków w okresie od 15 lutego do 1 kwietnia wraz z wnioskowaną kwotą:

 1. Budowa i renowacja zbiorników służących małej retencji, w obrębie 0018 Łobozew Dolny na dz. o nr. ewid. 271, wnioskowana kwota: 364 928,53 zł.

 2. Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. 29 listopada 22 w Ustrzykach Dolnych, wnioskowana kwota: 266 755,26 zł.

 3. Odnowa pomnika Pamięci Lotników, wnioskowana kwota: 25 237,20 zł.

 4. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Ustrzyki Dolne, wnioskowana kwota 600 000, 00 zł.

 5. Rozwój infrastruktury sportowej na potrzeby Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych, wnioskowana kwota: 10 500 000,00 zł.

 6. Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Ustrzyki Dolne, wnioskowana kwota: 2 500 000,00 zł.

 7. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Ustrzyki Dolne celem poprawy dostępności do infrastruktury ogólnodostępnej, wnioskowana kwota: 3 500 000,00 zł.

 8. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej na obszarze Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego, wnioskowana kwota: 5 157 894,74 zł.

 9. Wzrost dostępności publicznego transportu zbiorowego oraz rozwój elektronicznych usług transportowych na obszarze Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego, wnioskowana kwota: 10 000 000,00 zł.

 10. Elektromobilne Bieszczady - budowa ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Ustrzyki Dolne, wnioskowana kwota: 3 469 608,00 zł.

 11. Pod biało-czerwoną, wnioskowana kwota: 8 000,00 zł.

 12. Poznaj Polskę wnioskowana kwota: 115,279, 00 zł.

 13. Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach, wnioskowana kwota 6 000,00 zł.

 14. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa OSiR na cele rozwoju infrastruktury służącej SMS klas pływackich, wnioskowana kwota 7 992 470,28 zł.

 15. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy SP Ustjanowa Górna, wnioskowana kwota 2 708 322,84 zł.

 16. 11 wniosków na doposażenie OSP o łącznej kwocie: 268 741,52 zł.

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych w liczbach<br/>fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne
fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne
Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych w liczbach<br/>fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne
fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne
Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych w liczbach<br/>fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne
fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne
Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych w liczbach<br/>fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne
fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne
Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych w liczbach<br/>fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne
fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne
Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych w liczbach<br/>fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne
fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne
Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych w liczbach<br/>fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne
fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne
Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych w liczbach<br/>fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne
fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne
Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych w liczbach<br/>fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne
fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne
Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych w liczbach<br/>fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne
fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne
Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych w liczbach<br/>fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne
fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne
Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych w liczbach<br/>fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne
fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne
źródło: romowicz.pl


powiązane artykuły: