Ustrzyki Dolne
Ogłoszenie
poniedziałek, 20 marca 2017 / ważne jeszcze: -796,95833333333 dni

Dzierżawa działki przy zaporze w Solinie

13 461 10 86

     

 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
z siedzibą w Brzegach Dolnych
38-700 USTRZYKI DOLNE, Brzegi Dolne 1
 [KRS: 0000044040, REGON: 370346967,
NIP: 689-000-10-47]

Zarząd
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 w Brzegach Dolnych
ogłasza przetarg na dzierżawę:

nieruchomości uzbrojonej (prąd, woda, kanalizacja) położonej w Solinie, przy Zaporze Solińskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych – pod usytuowanie letniego gastronomicznego ogrodu sezonowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej tj.:

miejsce pod usytuowanie gastronomicznego ogrodu sezonowego bez stałej zabudowy, położone na części działki nr 474 o łącznej powierzchni 615 m2, (ogólna powierzchnia działki 0,1412 ha) w Solinie przy Zaporze Solina,

 

  • Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za miejsce została ustalona na kwotę 12 zł za m² dzierżawionej działki (słownie: dwanaście zł) plus 23% podatku VAT w stosunku miesięcznym, a minimalne postąpienie  o kwotę 1 zł za m².
  • Wadium na zorganizowany przetarg – 2000 zł.

Wyżej wymieniona nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KS 1E/00035244/3 w Sądzie Rejonowym w Lesku, IV wydział Ksiąg Wieczystych.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres trzech sezonów (rok 2017, 2018 i 2019) tj. od dnia 01 maja do dnia 31 października każdego roku.
Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Lesku ewidencją gruntów w/w opisana część działki stanowi użytek Ba.
Czynsz płatny będzie z góry do 10 każdego miesiąca w kasie MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych, lub na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych nr :

50 1240 2366 1111 0000 3325 6964 w PEKAO S.A oddział Ustrzyki Dolne.

W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu będą naliczane odsetki ustawowe. Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 14 dniowym terminem wypowiedzenia, bądź na podstawie porozumieniem stron.

Dzierżawa miejsca typu „letni gastronomiczny ogród sezonowy” przeznaczona będzie wyłącznie w celu prowadzenia działalności gastronomicznej. Granica w obrębie ogródka winna być zabezpieczona zewnętrznym estetycznym drewnianym ogrodzeniem w kolorze brązowym. Projekt ogrodu musi być przedłożony do uzgodnienia do MPGK Sp. z o.o. celem akceptacji, przed rozpoczęciem jego wykonania. Klienci ogrodu winni mieć możliwość korzystania z urządzeń sanitarnych, wyklucza się ustawienie sanitariatów przenośnych. Dzierżawca zobowiązany będzie do zachowania porządku na przedmiocie dzierżawy oraz na terenie bezpośrednio przyległym.

W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy i bez odszkodowań.

W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy, dzierżawcy nie przysługiwać będą żadne odszkodowania i roszczenia materialne w stosunku do MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych z tytułu poniesionych nakładów.
Wszelkie nakłady związane z posadowieniem gastronomicznego ogrodu sezonowego, między innymi podłączenie prądu i wody, kanalizacji ponosić będzie dzierżawca na własny koszt i ryzyko.
Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Przyszły dzierżawca winien będzie wpłacić kaucję przed podpisaniem umowy dzierżawy w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) celem zabezpieczenia przedmiotu dzierżawy.

Przetarg na dzierżawę wyżej wymienionej nieruchomości odbędzie się w dniu 31 marca 2017r. o godz. 1200 w MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na zorganizowany przetarg (w pieniądzu) wyszczególniając w dowodzie wpłaty oznaczenie nieruchomości w kasie MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych, lub na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych nr :

  50 1240 2366 1111 0000 3325 6964 w PEKAO S.A oddział Ustrzyki Dolne

 najpóźniej do dnia 29 marca 2017r.

Wpłacone wadium zostanie:

  • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,
  • zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,
  • przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi  do podpisania umowy dzierżawy.

Do przetargu zostaną dopuszczone osoby, które mają uregulowane wszelkie płatności wobec MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych, między innymi czynsze dzierżawne, uregulowane opłaty za odbiór nieczystości ciekłych i dostarczaną wodę itp.

Wydzierżawiający zastrzega sobie dokonywania kontroli przedmiotu dzierżawy bez uprzedniej zapowiedzi.

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy nieruchomości można zasięgnąć w siedzibie MPGK Sp. z o.o. lub pod tel. 13 461 10 86.

Zarząd MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.