Ustrzyki Dolne
wtorek, 2 lipca 2019

Euroregion Karpacki – konferencja naukowa w Komańczy

Euroregion Karpacki – konferencja naukowa w Komańczy<br/>fot. organizatorzy
fot. organizatorzy

Konferencja naukowa poświęcona wielokulturowości i dziedzictwu Euroregionu Karpackiego oraz upamiętnienie mordu na Żydach w Woli Michowej odbędą się w przyszłym tygodniu w gminie Komańcza. W programie oprócz wykładów - wycieczki historyczne, modlitwa ekumeniczna, koncerty oraz wystawy.

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową Wielokulturowe Dziedzictwo Euroregionu Karpackiego na przestrzeni wieków oraz Upamiętnienie Mordu Żydów z Woli Michowej i okolic, zamordowanych przez niemieckiego okupanta w lipcu 1942 r. Szczawne - Wola Michowa - Łupków
8-9 lipca 2019 r.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i skierowana jest do naukowców, regionalistów oraz praktyków – historyków, socjologów, kulturoznawców oraz wszystkich podejmujących badania dotyczące wielokulturowości w krajach leżących w obrębie Euroregionu Karpackiego. Do wszystkich tych, którzy w swoich badaniach poruszają poszczególne aspekty społeczne, kulturowe, religijne, narodowościowe, zarówno w obrębie swoich nauk, jak i interdyscyplinarnie.

Konferencja ta to zarówno propozycja ukazania zagadnień wielokulturowości tego regionu w świetle spojrzenia z perspektywy badaczy polskich i zagranicznych, jak również podkreślenia powiązań i zależności między nimi. Interdyscyplinarny charakter konferencji ma za zadanie ukazanie wielokulturowego procesu przemian na badanym terenie, jak również przedstawienie ich przez pryzmat różnorodności społecznej, kulturowej, narodowej i religijnej na przestrzeni wieków.

Zasadniczą potrzebą konferencji jest cykliczna wymiana poglądów i doświadczeń naukowców, regionalistów i praktyków prowadzących badania z zakresu poruszanych kwestii. Ma ona za zadanie utworzenie platformy do porównania doświadczeń z perspektywy rożnych aspektów badań z powyższych dziedzin, stworzenie poszczególnym badaczom możliwości zaprezentowania swojego dorobku naukowego oraz szansy nabycia nowych doświadczeń w skali międzynarodowej.

Pragniemy aby konferencja ta była przedsięwzięciem cyklicznym, służącym podsumowaniu, przeglądowi i nakreśleniu kierunków prowadzonych badań.

PROGRAM
UPAMIĘTNIENIE MORDU ŻYDÓW Z WOLI MICHOWEJ I OKOLIC, ZAMORDOWANYCH PRZEZ NIEMIECKIEGO OKUPANTA W LIPCU 1942 r.
8 lipca 2019 r. (poniedziałek) - Cmentarz żydowski w Woli Michowej

9:00 – 10:30
- Powitanie gości
- Przedstawienie historii cmentarza oraz mordu na Żydach dokonanego w lipcu 1942 r. - kpt. mgr Grzegorz Oleniacz, Zastępca Kierownika Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego w Łupkowie
- Podziękowanie za trud wykonanej na tym cmentarzu pracy – dr Joanna Potaczek, Dyrektor Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami
- Wystąpienia: płk Adam Zarzyczny - Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie, dr Roman Bzdyk - Wojt Gminy Komańcza, Małgorzata Majka-Onyszkiewicz - Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego, ds. mniejszości narodowych i etnicznych, Wojciech Wesołkin „Mord na Żydach w Woli Michowej we wspomnieniach jego ojca Mariana Wesołkina”,
- Wystąpienia zaproszonych gości
- Odsłonięcie tablicy z częścią nazwisk Żydów z Woli Michowej i okolic zamordowanych przez niemieckiego okupanta oraz tablicy informacyjnej.
- Odczytanie przez osadzonych z ZK w Łupkowie części imion Żydów pochowanych na tym cmentarzu oraz części imion i nazwisk zamordowanych.
- Modlitwa ekumeniczna za zmarłych
- Złożenie kwiatów
- Wykonanie utworu muzycznego
Współfinansowano w ramach Stypendium na działania lokalne Forum Dialogu

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA WIELOKULTUROWE DZIEDZICTWO EUROREGIONU KARPACKIEGO NA PRZESTRZENI WIEKÓW
8 lipca 2019 r. (poniedziałek) - Ośrodek Kultury w Szczawnem

11:30 – 11:45- Rozpoczęcie i wprowadzenie – kpt. mgr Grzegorz Oleniacz – Zastępca Kierownika Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego w Łupkowie
11:45 – 12:00- Powitanie gości
12:00 – 12:30 – Wystąpienia: płk Adam Zarzyczny - Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie, Dr Roman Bzdyk - Wójt Gminy Komańcza, dr Piotr Uruski – Poseł na Sejm RP, Małgorzata Majka-Onyszkiewicz - Pełnomocnika Wojewody Podkarpackiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych, dr Joanna Potaczek – Dyrektor Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami, dr Dawid Lasek - Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska,
- Wystąpienia zaproszonych gości
12:30 – 12:50
- Prezentacja dziedzictwa historyczno-kulturowego Gminy Komańcza
- Występ zespołu „ŁEM MY” z Komańczy oraz przedstawienie dziedzictwa kulturowego Łemków na ziemi komańczańskiej - Marianna Jara (Zespół „ŁEM MY” z Komańczy)
12:50 – 14:10 – Panel I: Ochrona i wspieranie dziedzictwa materialnego i niematerialnego
12:50 – 13:10 dr hab. prof. UMCS Katarzyna Smyk (Przewodnicząca Rady ds. Dziedzictwa Niematerialnego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Kulturoznawstwa UMCS), Pojęcie niematerialnego dziedzictwa kulturowego w myśl konwencji UNESCO 2003
13:10 – 13:30 dr Jadwiga Stęchły (Narodowy Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie), Specyfika dziedzictwa kulturowego Podkarpacia
13:30 – 13:50 mgr Bartosz Romowicz (Burmistrz Ustrzyk Dolnych), Kultura i wspieranie dziedzictwa narodowego przez jednostki samorządu terytorialnego – aspekty prawno - finansowe
13:50 – 14:10 mgr Marcin Krowiak (Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku), Ochrona dziedzictwa materialnego i niematerialnego na przykładzie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
14:10 – 15:00 Obiad
15:00 – 17:20 – Panel II: Przywracanie pamięci o dziedzictwie historyczno-kulturowym Euroregionu Karpackiego
15:00 – 15:20 dr hab. prof. PWSZ Sanok Robert Lipelt (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Sanoku), Dieta mieszkańców na pograniczu polsko - ruskim w końcu XIX wieku
15:20 – 15:40 kpt. mgr Grzegorz Oleniacz (Zastępca Kierownika Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego w Łupkowie), Propagowanie wielokulturowego dziedzictwa istotną formą resocjalizacji poprzez edukację historyczną
15:40 – 16:00 dr Roman Bzdyk (Wojt Gminy Komańcza), Współczesne formy popularyzacji dziedzictwa kulturowego istotą rozwoju regionu
16:00 – 16:20 Martin Meričko (Radny Wojewodztwa Preszowskiego, Słowacja), Zakres i formy popularyzacji dziedzictwa kulturowego w powiecie Humenne
16:20 – 16:40 Peter Tričak (Starosta Čertižne, Słowacja), Przywracanie pamięci i ochrona dziedzictwa historyczno-kulturowego w Czerteżne i okolicach
16:40 – 17:00 Zofia Michniewicz (Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Jaworowie, Ukraina), Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia
17:00 – 17:20 Dyskusja
18:00 – Kolacja dla uczestnikow przedsięwzięcia przy muzyce zespołu „Jacy Tacy” z Jaślisk
9 lipca 2019 r. (wtorek)
9:00 – 11:00 – Wycieczka szlakiem zabytków ziemi komańczańskiej (Rozpoczęcie przy Ośrodku Kultury w Szczawnem)
Ośrodek Kultury w Szczawnem
11:00 – 11:10 Rozpoczęcie drugiej części konferencji – dr Joanna Potaczek – Dyrektor Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami
11:10 – 11:30 - Występ w wykonaniu artystow z gminy Tyrawa Wołoska –Weroniki Jonas oraz zespołu „Cover Band”
11:30 – 14:10 – Panel III: Materialne dziedzictwo Euroregionu Karpackiego
11:30 – 11:50 dr Joanna Potaczek (Dyrektor Centrum Dialogu Między Religiami
i Narodami), Cmentarze żydowskie wielokulturowym dziedzictwem pamięci o bieszczadzkich Żydach,
11:50– 12:10 Andriy Vashnyak (Radny Obwodu Zakarpackiego, Pereczyn, Ukraina), Przykłady dziedzictwa kulturowego na Zakarpaciu,
12:10 – 12:30 mgr Adam Bartosz (Muzeum Okręgowe w Tarnowie), Romowie w Karpatach,
12:30 – 12:50 Asociatia Cutezătorii Muntilor Satu Mare, Rumunia, Stan zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego w rumuńskiej części Karpat,
12:50 – 13:10 Przerwa kawowa
13:10 – 13:30 Zofia Woźna (Regionalistka, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zasław w Gminie Zagorz), Obóz pracy przymusowej w Zasławiu – największym cmentarzyskiem bieszczadzkich Żydów i symbolem ich utraconego dziedzictwa
13:30 – 13:50 dr Ewa Bryla (Stowarzyszenie „Dziedzictwo Mniejszości Karpackich” w Zagorzu), Zabytki obrządku wschodniego – na ratunek niszczejącemu dziedzictwu
13:50 – 14:10 Dyskusja
14:10 – 15:00 – Obiad
15:00 – 17:00 Panel IV: Niematerialne dziedzictwo Euroregionu Karpackiego
15:00 – 15:20 mgr Leszek Puchała (Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku) Włodzimierz Marczak – Ukrainiec w Polsce
15:20 – 15:40 Asociatia Cutezătorii Muntilor Satu Mare, Rumunia, Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Karpatach rumuńskich
15:40 – 16:00 mgr Joanna Albigowska (Zastępca Dyrektora Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami, Zespół Szkół nr 1 w Sanoku), Historia i kultura niematerialna społeczności żydowskiej na przykładzie Żydów sanockich
16:00 – 16:20 Agata Kozieradzka (Sekretarz Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami, Ochotnicza Straż Pożarna w Nowosielcach), Helena Gniewosz z Nowosielec – animatorka edukacji i kultury wśród lokalnej społeczności w okresie międzywojennym
16:20 – 16:40 mgr Jacek Koszczan (Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej „Sztetl Dukla”), Dziedzictwo dukielskich Żydów,
16:40 – 17:00 mgr Lidia Wojciechowska (Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku), Historia „znaleziona na strychach”
17:00 – 17:20 Dyskusja, podsumowanie, zakończenie

Wystawy towarzyszące:
• Wystawa eksponatów związanych z życiem codziennym przedwojennych mieszkańców ziemi komańczańskiej - Zakład Karny w Łupkowie
• Wystawa związana z kulturą i tradycją łemkowską - ze zbiorów zespołu „ŁEM MY” z Komańczy
• Wystawa prezentująca dorobek w zakresie ratowania ginącego dziedzictwa Stowarzyszenia „Dziedzictwo Mniejszości Karpackich” w Zagorzu
• Wystawa popularyzująca dziedzictwo kulturowe poszczegolnych gmin wchodzących w skład Euroregiony Karpackiego.

Organizatorzy: Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami z siedzibą w Przemyślu, Zakład Karny w Łupkowie, Gmina Komańcza.
Współorganizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Powiat Sanocki, Urząd Miasta Sanoka, Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, Gmina Jaśliska, Gmina Besko, Gmina Zarszyn, Gmina Bukowsko, Gmina Tyrawa Wołoska, Gmina Jasło, Miasto i Gmina Zagórz, Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Sanoku, Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych, Zespół Szkół nr 1 w Sanoku, Ochotnicza Straż Pożarna w Nowosielcach, Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej „Sztetl Dukla”, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Stowarzyszenie „Dziedzictwo Mniejszości Karpackich” w Zagórzu, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne na Rzecz Rozwoju Wsi: Szczawne i Kulaszne.

Rada naukowa: dr hab. prof. PWSZ Sanok Robert Lipelt - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Sanoku, dr hab. prof. UMCS Katarzyna Smyk - Przewodnicząca Rady ds. Dziedzictwa Niematerialnego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, dr Jadwiga Stęchły - Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie, mgr Leszek Puchała - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku, mgr Jerzy Ginalski - Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, dr Hubert Ossadnik - Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, dr Roman Bzdyk - Wojt Gminy Komańcza, mgr Bartosz Romowicz - Burmistrz Ustrzyk Dolnych, dr Joanna Potaczek - Dyrektor Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami, mgr Marcin Krowiak - Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, mgr Adam Bartosz - Muzeum Okręgowe w Tarnowie, dr Ewa Bryła - Stowarzyszenie „Dziedzictwo Mniejszości Karpackich” w Zagorzu, mgr Andrzej Potocki - historyk, regionalista, autor wielu publikacji i książek historycznych, mgr Robert Bańkosz - Zastępca Kierownika Biura Burmistrza Sanoka, mgr Andrzej Szczerbicki - Prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki, mgr Jacek Łeszega - Dyrektor Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych.
Komitet organizacyjny: mgr Marcin Krowiak - Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, kpt mgr Grzegorz Oleniacz - Zastępca Kierownika działu Penitencjarnego Zakładu Karnego w Łupkowie,mgr Krystyna Galik Harhaj - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy, Agata Kozieradzka - Sekretarz Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami, Ochotnicza Straż Pożarna w Nowosielcach, Włodzimierz Kozieradzki, Członek Zarządu Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosielcach, mgr Adam Dańczak - Wojt Gminy Jaśliska, mgr Marek Bańkowski - Wojt Gminy Bukowsko, mgr Mariusz Bałaban - Wojt Gminy Besko, mgr Paweł Krolikowski - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bukowsku, mgr Alicja Majdosz - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśliskach, mgr Magdalena Gajewska - Wójt Gminy Zarszyn, mgr Teresa Brzeżawska-Juszczak - Wojt Gminy Tyrawa Wołoska, mgr Joanna Albigowska - Zastępca Dyrektora Centrum Dialogu Między Religiami, Narodami, Zespół Szkół nr 1 w Sanoku, mgr Jacek Łeszega - Dyrektor Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych, mgr Robert Bańkosz - Zastępca Kierownika Biura Burmistrza Sanoka, mgr Bogumiła Bętkowska - Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Gminy Zarszyn, mgr Beata Nawalaniec - Wydział Kultury Urzędu Gminy Zarszyn, mgr Jacek Koszczan - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej „Sztetl Dukla”, mgr Piotr Sikora - Urząd Gminy Jasło, dr Joanna Potaczek - Dyrektor Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami.

Przedsięwzięcie jest organizowane w powiązaniu z projektem naukowo-dydaktycznym „Edukacja Historyczna w Służbie Resocjalizacji”, realizowanym w Zakładzie Karnym w Łupkowie na mocy porozumienia Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie i Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami.

 

autor: organizatorzy