Ustrzyki Dolne

Przetargi i ogłoszenia

OGŁOSZENIE GMINA CZARNA

Na podstawie art. 28 oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65, t. j. ) oraz§ 3 ust. 1i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Wójt Gminy Czarna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ew.: 44/5 o pow. 0,0971 ha położonej w miejscowości Żłobek. Klasyfikacja bonitacyjna gruntu działki: ŁIV-0,0037 ha, PsIV-0,0934 ha. Przedmiotowa działka położona jest około 1500 m na wschód od drogi wojewódzkiej. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi gminnej nr ew.: 68/1. Teren działki płaski o nachyleniu w kierunku zachodnim. Kształt działki zbliżony do dwóch trapezów połączonych krótszymi podstawami. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie nieruchomości wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czarna stanowi jako teren preferowany do zabudowy, zabudowa mieszkaniowa zagrodowa jednorodzinna.

Numer księgi wieczystej KS2E/00033989/0.
Cena wywoławcza: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Wadium: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Czarna, Czarna Górna 74, pokój nr 3 (parter) o godz. 10.00.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna, opublikowane na stronie internetowej www.czarna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.czarnagorna.biuletyn.pl. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można również uzyskać w Urzędzie Gminy w Czarnej, Czarna Górna 74, 38 – 710 Czarna, nr tel. 13 461 90 09, wew. 39, pokój nr 5.

Wójt Gminy Czarna - Bogusław Kochanowicz

OGŁOSZENIE GMINA USTRZYKI DOLNE

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.ustrzyki-dolne.pl w zakładce BIP w dniach 20.03.2020 r. do 04.05.2020 r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne - przeznaczonych do sprzedaży:
 - w formie bezprzetargowej na rzecz właściciela sąsiedniej nieruchomości:
1. nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Ustjanowa Górna, oznaczona numerem działki 292/2 o powierzchni 0,0110 ha,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
1. nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Brzegi Dolne, oznaczona numerem działki 258/6 o powierzchni 0,2149 ha,
2. nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Brzegi Dolne, oznaczona numerem działki 258/7 o powierzchni 0,2108 ha.

up. Burmistrza Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego – Alicja Kisielewicz

 

OGŁOSZENIE GMINA USTRZYKI DOLNE - GNP.6845.92.2019.2020

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 i ust. 2ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku poz. 65) oraz w oparciu o rozdz. II § 4 ust. 1 i ust. 2 uchwały nr XLVI/329/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30.08.2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 i na stronie internetowej www.ustrzyki-dolne.pl w zakładce BIP w dniach od 20 marca 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r. zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne:
- przeznaczonej do dzierżawy w formie przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj.: część działki nr 7/12 o powierzchni 20 m2, (ogólna powierzchnia działki: 0,0919 ha), położonej w miejscowości Trzcianiec z przeznaczeniem na usytuowanie garażu.

up. Burmistrza Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego – Alicja Kisielewicz

OGŁOSZENIE GMINA USTRZYKI DOLNE

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę:
Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, położonej na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne tj.:
część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 7/12 o powierzchni 500 m2 (ogólna powierzchnia działki 0,0919 ha) położonej w miejscowości Trzcianiec, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS2E/00030500/8, z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za wyżej wymienioną nieruchomości wynosi 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) plus 23% podatku VAT w stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 10 zł, wadium na zorganizowany przetarg wynosi 50 zł, na wyżej wymienioną nieruchomości.

Na terenie przeznaczonym do dzierżawy obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy i wycinki drzew. Przedmiotowe nieruchomości wolne są od obciążeń.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem przedmiotowych nieruchomości, dzierżawca ponosić będzie we własnym zakresie, na koszt własny i własne ryzyko.
Prace związane z ulepszeniem przedmiotu dzierżawy, dzierżawca wykonywać będzie na koszt własny bez prawa roszczeń w stosunku do wydzierżawiającego.
Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, bądź bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia za porozumieniem stron.

Przy rozwiązaniu, bądź wygaśnięciu umowy dzierżawy, dzierżawca zobowiązuje się zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym.

Czynsz dzierżawny za wyżej wymienione nieruchomości opisane płatny będzie z góry do 31 marca każdego roku w kasie tutejszego Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.
W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu dzierżawnego będą naliczane odsetki ustawowe. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS.

W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy i bez odszkodowań.
Dzierżawcy nie będą przysługiwać żadne odszkodowania i roszczenia materialne w stosunku do Gminy Ustrzyki Dolne z tytułu poniesionych nakładów, tak w trakcie trwania umowy dzierżawy, bądź w przypadku jej wygaśnięcia.
Wszelkie nakłady związane z zagospodarowaniem przedmiotowej nieruchomości, dzierżawca będzie ponosić na własny koszt i ryzyko.

Przetarg na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości odbędzie się w dniu 23.04.2020 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na zorganizowany przetarg (w pieniądzu), wyszczególniając w dowodzie wpłaty oznaczenie nieruchomości, w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych najpóźniej do dnia 20.04.2020 r.

Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,
- zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,
- przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.
Szczegółowych informacji na temat dzierżawy tych nieruchomości można zasięgnąć w pok. nr 5 i 7 tut. Urzędu tel. (013) 460 80 13.
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

up. Burmistrza Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego – Alicja Kisielewicz

OGŁOSZENIE GMINA USTRZYKI DOLNE

Działając w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XV/191/19 z dnia 04 październik 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego – Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza:
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Teleśnica Oszwarowa, oznaczonej numerem działki 346/9 o powierzchni 0,0800 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości 14.000,00-zł
Wadium: 2.000,00-zł
Dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KS2E/00019759/5 przez Sąd Rejonowy w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.
Na przedmiotową nieruchomość Gmina Ustrzyki Dolne nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego ani nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu, o której mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2020 r. godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wyżej podane wadium w pieniądzu na konto nr 93 8621 0007 2001 0012 3347 0003w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych, najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2020 r.

Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuję, iż nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości opisanej w ogłoszeniu w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wadium zaliczonego na poczet nabycia.
Zastrzegam sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

up. Burmistrza Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego – Alicja Kisielewicz

Dzierżawa Stańkowa

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 04 listopada 2016r. do 25 listopada 2016r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonej do dzierżawy, na czas nieokreślony, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj.:

 

W formie przetargu ustnego nieograniczonego:

  • działka nr 183/2 ha o powierzchni 0,2610 ha, położona w miejscowości Stańkowa.

 

 

Ustrzyki Dolne, dnia 2016.10.28

Przetarg na dzierżawę

Burmistrz Ustrzyk Dolnych

ogłasza

I publiczny przetarg nieograniczony

na dzierżawę:


Działki nr 189 o powierzchni 0,60 ha, położonej w miejscowości Stańkowa z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS2E/00020598/8.

cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 105 zł. (słownie: sto pięć złotych) w stosunku rocznym, a minimalne postąpienie w przetargu o kwotę 20 zł.

 wadium na zorganizowany przetarg – 150 zł.
Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana nieruchomość stanowi użytek: PS IV.

Na terenie wydzierżawionym obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy i wycinki drzew.

Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem przedmiotowych nieruchomości, dzierżawca ponosić będzie we własnym zakresie, na koszt własny i własne ryzyko.

Prace związane z ulepszeniem dzierżawy, dzierżawca wykonywać będzie na koszt własny bez prawa roszczeń w stosunku do Gminy Ustrzyki Dolne, tak w trakcie trwania umowy, jak w przypadku rozwiązania.

Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, bądź bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia za porozumieniem stron.

Przy rozwiązaniu, bądź jej wygaśnięciu, dzierżawca zobowiązuje się zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym.

Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 31 marca każdego roku w kasie tutejszego Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.

W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu dzierżawnego będą naliczane odsetki ustawowe.

W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawy i bez odszkodowań.

Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS.

Przetarg na dzierżawę wyżej wymienionej nieruchomości odbędzie się w dniu 24 listopada 2016r. o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium na zorganizowany przetarg (w pieniądzu), wyszczególniając w dowodzie wpłaty oznaczenie nieruchomości, w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 93 86210007 2001 0012 3347 0003 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych najpóźniej do dnia 21 listopada 2016r.

Wpłacone wadium zostanie :

    zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,

    zwrócone, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,

    przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy tej nieruchomości można zasięgnąć w pok. nr 5 i 7 tut. Urzędu tel. (013) 460-8013.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ustrzyki Dolne, dnia 2016.10.06

 

wykaz nieruchomości

Ogłoszenie

 

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniach od 21.10.2016r. do 05.12.2016r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne - przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy: lokal mieszkalny nr 38 w budynku nr 4 przy ulicy Dworcowej wraz z udziałem w działce nr 1316 o pow. 0,0900 ha w Ustrzykach Dolnych.

Ustrzyki Dolne, dnia 2016-10-10


 

 

 

 

 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA USTRZYK DOLNYCH

 

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ustrzykach Dolnych Uchwały Nr XXIII/290/16 z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące przystąpienia do sporządzenia Studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, w terminie do dnia 30 października 2016r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko
w terminie do dnia
30 października 2016r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@ustrzyki-dolne.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013, poz. 262
z późn. zm.).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Ustrzyk Dolnych.

Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych

mgr Bartosz Romowicz

 

przetarg - mieszkanie

Ustrzyki Dolne, 19.10.2016 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionierska” w Ustrzykach Dolnych, działając na podstawie § 38 statutu Spółdzielni i regulaminu przetargowego na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, ogłasza przetarg ustny ograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Ustrzykach Dolnych ul. Gombrowicza 21/11 o powierzchni użytkowej 62,65 m 2

Lokal położony jest na I piętrze budynku i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, w.c. i łazienki; posiada loggię wychodzącą na południe. Pomieszczeniem przynależnym do lokalu jest piwnica.

Cena wywoławcza lokalu, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 145.300 zł.

Przetarg odbędzie się w biurze Spółdzielni przy ul. Pionierskiej 15 w Ustrzykach Dolnych w dniu 18 listopada 2016 roku, o godz. 12:00. W przetargu mogą brać udział wyłącznie członkowie oczekujący.

Wysokość wadium ustala się na 10% ceny wywoławczej lokalu. Członek przystępujący do przetargu obowiązany jest wpłacić wadium na rachunek Spółdzielni Mieszkaniowej w Banku PKO BP Oddział I w Ustrzykach Dolnych na konto nr: 27102029800000260200016253 do dnia 17 listopada 2016 roku do godz. 12:00.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionierska” przy ul. Pionierska 15, tel. 13 461 1776, kom. 694240339.