Ustrzyki Dolne
wtorek, 14 marca 2023

LXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

 LXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych<br/>fot. ustrzyki-dolne.pl
fot. ustrzyki-dolne.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych zaprasza na LXV sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 15 marca 2023 r. o godz. 14.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Porządek obrad:

1. Otwarcie LXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Projekty uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie:

 • 3.1. w sprawie przystąpienia do realizacji strategicznego Projektu zintegrowanego "Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego Podkarpackie - żyj i oddychaj",
 • 3.2. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomości zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023",
 • 3.3. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/683/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2022-2023,
 • 3.4. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej Nr 896R Ustrzyki Dolne – Czarna – Ustrzyki Górne w miejscowości Hoszów dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
 • 3.5. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne,
 • 3.6. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej wraz z mostem na potoku Wiar w m-ci Wojtkówka",
 • 3.7. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego w spółce Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustrzykach Dolnych,
 • 3.8. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023,
 • 3.9. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023,
 • 3.10. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne.

  Zakończenie obrad.

MSesja

Przebieg sesji oraz wyniki głosowań radnych na żywo mogą Państwo znaleźć na stronie >>tutaj<<

źródło: www.ustrzyki-dolne.pl