Ustrzyki Dolne
czwartek, 17 marca 2022

Wypłata świadczeń dla Polaków goszczących uchodźców - co trzeba wiedzieć

 Wypłata świadczeń dla Polaków goszczących uchodźców - co trzeba wiedzieć

Uchwalona ustawa o pomocy ukraińskim uchodźcom określa zasady legalizacji pobytu oraz pakiet świadczeń i ulg dla obywateli Ukrainy. Świadczenia mają również otrzymać Polacy, przyjmujący uchodźców z Ukrainy. Poniżej przedstawiamy zasady, na podstawie których podmioty, w tym fizyczne, będą mogły uzyskać świadczenia.

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej, niż za okres 60 dni.

Warunki przyznania świadczenia, maksymalną wysokość świadczenia, warunki przedłużania wypłaty świadczenia określono w rozporządzeniu Rady Ministrów. Wzór wniosku o świadczenie pieniężne również określono w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie ze specustawą, wniosek o świadczenie pieniężne powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek.

 2. PESEL lub NIP składającego wniosek.

 3. Wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania.

 4. Imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada.

 5. Oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia.

 6. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie.

 7. Oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

 8. Adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie.

 9. Adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek.

 10. Oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia.

 11. Oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany.

w pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

 

Najważniejsze pytania i odpowiedzi:

Komu przysługuje świadczenie?
Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP), na jego wniosek.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?
Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

 • jeżeli za osobę objętą zakwaterowaniem za wskazany we wniosku okres wypłacono już świadczenia,

 • jeżeli za okres, którego dotyczy wniosek, podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,

 • jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi,

 • jeżeli we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

Na jaki okres świadczenie będzie przyznawane?
Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

W jakiej kwocie przysługuje świadczenie?
Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Jaki jest sposób wypłaty świadczenia?
Świadczenie wypłacane jest z dołu.

 

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Wnioski o świadczenie pieniężne będzie można składać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w dniach:

poniedziałki w godzinach 7:30–17:00
do wtorku do piątku w godzinach 7:30–15:30

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne został określony w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

źródło: www.ustrzyki-dolne.pl