Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 11 lipca 2022

Sesja Rady Miejskiej: Czy Burmistrz Ustrzyk Dolnych otrzyma wotum zaufania?

Sesja Rady Miejskiej: Czy Burmistrz Ustrzyk Dolnych otrzyma wotum zaufania?

W najbliższy czwartek sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, w dużej mierze upłynie pod znakiem rozpatrzenia raportu gminy na rok 2021. Omówiona zostanie też uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych zaprasza na obrady LVI absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, która odbędzie się 14-07-2022 o godzinie 8:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie LVI absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LIV oraz LV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
  4. Procedura rozpatrzenia Raportu o stanie Gminy Ustrzyki Dolne za 2021 rok:

4.1. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Ustrzyki Dolne za 2021 rok,

4.2. otwarcie dyskusji,

4.3. wystąpienia formalnie zgłoszonych mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne,

4.4. wystąpienia radnych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych,

4.5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok.

6.1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za 2021 rok:

6.1. odczytanie opinii Komisji ds. budżetu i finansów w sprawie w/w sprawozdań oraz informacji o stanie mienia gminy Ustrzyki Dolne,

6.2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za 2021 rok,

6.3. dyskusja,

6.4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,

6.5. odczytanie protokołu Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie wniosku o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych,

6.6. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,

6.7. dyskusja,

6.8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Prezentacja pozostałych uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie:

7.1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bełska,

7.2. w sprawie przyjęcia "Planu budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na lata 2022-2025",

7.3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne,

7.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Teleśnica Sanna oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne,

7.5. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. "Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Ustrzyki Dolne",

7.6. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

7.7. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022.

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9.Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

źródło: www.ustrzyki-dolne.pl