Ustrzyki Dolne
piątek, 7 sierpnia 2020

1 września uczniowie bieszczadzkich szkół wrócą do szkolnych ławek!

zdjęcie ilustracyjne<br/>fot. pixabay
fot. pixabay

Powrót do szkół i tradycyjnego modelu nauczania w szkołach - są już wytyczne MEN dotyczące zasad bezpieczeństwa dla szkół, uczniów i opiekunów.

5 sierpnia Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej przestawił na konferencji prasowej decyzje dotyczące organizacji roku szkolnego 2020/2021. Wytyczne GIS i przepisy MEN pozwalające na elastyczne formy nauczania wprowadzane przez dyrektorów szkół, to najważniejsze z działań, które mają zapewnić bezpieczną naukę dzieci i młodzieży w szkołach.

– 1 września uczniowie wracają do szkół. A my robimy wszystko, by uczyli się w bezpiecznych warunkach. Przygotowujemy rozwiązania – wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje, gdy pojawi się ognisko zakażenia – powiedział minister Dariusz Piontkowski podczas konferencji. Wzięli w niej udział też: Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek, Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Głównym zaleceniem jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, regularne wietrzenie i dezynfekowanie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek, ale osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki mają obowiązek zakrywania nosa i ust. W miarę możliwości zaleca się organizację pracy, umożliwiającą zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii. Dopuszczalne są trzy warianty kształcenia, podstawową formą będzie tradycyjna nauka w budynku szkolnym, czyli tzw. wariant A. Aby przejść na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny (tzw. warianty B i C pracy szkoły i placówki), będzie wymagana pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz organu prowadzącego. Umożliwią to akty prawne, które będą wydane w pierwszej połowie sierpnia. Wariant B - mieszana forma kształcenia (hybrydowa) - polegać będzie na częściowym zawieszeniu zajęć grupy, oddziału, klasy czy etapu edukacyjnego i wprowadzeniu dla tej jednostki nauki zdalnej. Wariant C – kształcenie zdalne- wprowadza zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadza w całej szkole kształcenie na odległość. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.
Pełna lista zaleceń dla uczniów oraz szkół i placówek została opublikowana na stronie GIS, oto najważniejsze z nich:

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady dystansu społecznego 1,5 m oraz zasłaniając usta i nos, dezynfekując ręce lub w rękawiczkach
 • Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 • Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły)
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku)
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze)co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

W drugiej połowie sierpnia zostaną zorganizowane spotkania z wojewodami, z regionalnymi inspektorami sanitarnymi, dyrektorami szkół i placówek. MEN ma też przygotować materiały informacyjne dla dyrektorów szkół i rodziców z najważniejszymi wytycznymi dotyczącymi zasad bezpieczeństwa. Żłobki i przedszkola obowiązują zasady z początku lipca br. dostępne na stronie gov.pl, przedstawione są tam dokładne zalecenia GIS dotyczące m.in. wymaganej powierzchni oraz organizacji zajęć dla najmłodszych.

W GB nr 15 poinformujemy jak do rozpoczęcia roku szkolnego są przygotowane bieszczadzkie szkoły.

autor: AW