Ustrzyki Dolne
czwartek, 13 lipca 2023

Pomoc materialna dla uczniów. Sprawdź jakie dokumenty są potrzebne.

Pomoc materialna dla uczniów. Sprawdź jakie dokumenty są potrzebne.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych informuje, że istnieje możliwość przyznania pomocy materialnej dla uczniów. Wnioski stypendium szkolne będą przyjmowane od września. Sprawdź zasady przyznawania wniosków.

 

 

Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży będą przyznawane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Ich udzielanie ma wyrównać szanse edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków oraz poprawić dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM może mieć dwie formy

1. STYPENDIUM SZKOLNE - może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 600,00 zł.

Pomoc materialna przysługuje:
• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24-ego roku życia;
•  wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne nie może być niższe niż 99,20 zł i nie może przekraczać miesięcznie 248,00 zł. Jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Kto może złożyć wniosek?
Pomoc materialna przyznawana jest na wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Ustrzyki Dolne.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny gospodarujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:

•    zaświadczenia lub oświadczenia o uzyskanych dochodach netto;
•    zaświadczenia  Urzędu Gminy lub oświadczenia o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych;
•    zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego wysokość otrzymywanej renty/emerytury oraz aktualna decyzja;
•    wyroki sądowe o zasądzonych alimentach oraz zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości otrzymywanych alimentów;
•    decyzja o aktualnym dodatku mieszkaniowym;
•    osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych są zobowiązane do przedstawienia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za rok poprzedni o osiągniętym dochodzie i zaświadczenia z ZUS-u o opłaconych składkach za ostatni miesiąc. W przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego z informacją o formie opodatkowania działalności, dowodu opłacenia składek ZUS oraz oświadczenia o wysokości dochodu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
•  oświadczenia o dochodzie z pracy dorywczej;
• zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy ( z prawem lub bez prawa do zasiłku) i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń;
•  zaświadczenie ze szkoły w przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej.

Stypendium szkolnego udziela się poprzez refundację poniesionych kosztów. Refundacji dokonuje się na podstawie przedłożonych faktur VAT, rachunków imiennych, kwitariuszy i biletów imiennych za dojazd. Wnioskodawca jest zobowiązany do udokumentowania wydatków na cele edukacyjne.

Katalog kosztów, które podlegają refundacji w ramach stypendium szkolnego znajduje się TUTAJ.

Wnioski od września
Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych informuję, że wnioski o stypendium szkolne przyjmowane będą w terminie od 1 września 2023 r. do 15 września 2023 r.

W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2023 r.

Wnioski należy złożyć osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych (pokój nr 4), ul. Wyzwolenia 7, 38-700 Ustrzyki Dolne w godz. od 7:30 do 14:00 lub za pośrednictwem operatorów pocztowych bądź za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

2. ZASIŁEK SZKOLNY - może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego np.: pożaru, powodzi lub kradzieży - pod warunkiem że zachowane są przesłanki losowości zdarzenia.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty 620,00 zł. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

WNIOSKI DO POBRANIA TUTAJ.

autor: oprac. paba
źródło: UM Ustrzyki Dolne