Ustrzyki Dolne
środa, 5 kwietnia 2023

Rekrutacja do Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ustrzykach Dolnych

Rekrutacja do Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ustrzykach Dolnych<br/>fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne
fot. FB: Gmina Ustrzyki Dolne

Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Ustrzykach Dolnych otwiera rekrutację na rok szkolny 2022/2023. W ustrzyckiej SSM prowadzona jest nauka gry na instrumentach: akordeon, altówka, fortepian, gitara, klarnet, obój, puzon, sakshorn, saksofon, skrzypce, trąbka, tuba, wiolonczela. Propozycja dotyczy osób w wieku 6-16 lat (kandydaci w wieku 6-9 lat kształcą się w cyklu VI letnim , natomiast kandydaci w wieku 10 -16 lat w cyklu IV letnim).

REKRUTACJA ODBYWA SIĘ DWUETAPOWO:

Pierwsza część rekrutacji polega na pobraniu dokumentów do przyjęcia dzieci ze strony internetowej www.ssmud.ustrzyki-dolne.pl , wydrukowaniu i wypełnieniu ich oraz dostarczeniu na adres: Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia ul. 29 Listopada 21 38-700 Ustrzyki Dolne Pokój nr 1 (sekretariat czynny w godzinach 12:00-15:30). Prosimy o czytelne wypełnienie pobranych dokumentów i dostarczenie do 26 maja 2023r.

Druga część rekrutacji polegać będzie na sprawdzaniu predyspozycji do nauki w szkole muzycznej. Sprawdzane jest ; słuch wysokościowy, poczucie tonalne, poczucie rytmu, poczucie rytmiczne oraz inne możliwości fizyczne , dojrzałość szkolna. Przed komisją dziecko będzie prezentowało przygotowaną przez siebie piosenkę bądź utwór. Terminy przesłuchań odbędą się w dniach 14-16 czerwca 2023 r.

Szczegóły oraz aktualny harmonogram rekrutacji wyślemy na adres e-mail podany we wniosku kandydata. Bliższe informację są udzielane w sekretariacie szkoły, telefonicznie pod numerem 508 275 081, w godzinach 12:00-15:30 oraz e-mailowo: sekretariat@ssm-ustrzyki.pl

 

Terminy i warunki rekrutacji

Złożenie wniosku wraz z załącznikami: do 26 maja 2023 roku

1. Wniosek - wypełniony i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów. 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna: art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. 2021 r., poz. 1082). 3. w przypadku, gdy dziecko nie ma ukończonych 7 lat – zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) Badanie przydatności do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia.

Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów do klas pierwszych i odbywa się ona w formie indywidualnego badania przydatności kandydatów. Badane są m.in.:

• słuch wysokościowy

• słuch harmoniczny

• poczucie rytmu

• pamięć muzyczna

• wrażliwość i wyobraźnia muzyczna

• predyspozycje do gry na instrumencie.

 

Wskazane jest przygotowanie przez kandydata krótkiego utworu/piosenki.

Regulamin rekrutacji kandydatów Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ustrzykach Dolnych

1. Rekrutacja prowadzona jest na ilość wolnych miejsc w poszczególnych klasach instrumentów.

2. Pierwszym etapem rekrutacji jest dostarczenie wniosku o przyjęcie ucznia do Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ustrzykach Dolnych, udostępnionego na stronie Szkoły: www.ssmud.ustrzyki-dolne.pl i dostarczenie go pod wskazany adres z pełną dokumentacją- załącznikami.

3. Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Ustrzykach Dolnych podaje informację o terminie oraz warunkach przeprowadzenia przesłuchania, a następnie w późniejszym czasie drogą e-mailową lub telefonicznie rodzice/opiekunowie dziecka zostają poinformowani o wyznaczonej dacie badań uzdolnień kandydatów.

4. Do przeprowadzania badania uzdolnień Dyrektor powołuję komisję rekrutacyjną.

5. Skład zespołu kwalifikacyjnego liczy co najmniej 3 osoby.

6. Kwalifikacja kandydatów do Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ustrzykach Dolnych odbywa się na podstawie badania przydatności kandydata w zakresie uzdolnień muzycznych i predyspozycji, na które składa się:

1) Sprawdzanie słuchu wysokościowego

2) Poczucie tonalne

3) Poczucie rytmu

4) Poczucie harmoniczne

5) Inne możliwości fizyczne, dojrzałość szkolna

7. Przydatność oceniania jest w skali od 1 do 5 punktów. Łączna suma punktów wynosi 25 punktów. Do zakwalifikowania się kandydata niezbędne jest uzyskanie min. 20 punktów.

8. Komisja po zakończeniu badań sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

9. Listę kandydatów przyjętych do Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ustrzykach Dolnych umieszcza się na tablicy ogłoszeń w szkole do 7 ( siedmiu) dni po zakończeniu wszystkich przesłuchań.

10.Jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Ustrzykach Dolnych nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające, na analogicznych zasadach, jak w postępowaniu rekrutacyjnym.

11.Dyrektor Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ustrzykach Dolnych, może podjąć decyzję o przyjęciu kandydata do klasy programowo wyżej niż pierwsza w oparciu o egzamin kwalifikacyjny z przedmiotów: instrument główny i kształcenie słuchu, za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

12.Rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu prowadzącego w ciągu 7 ( siedmiu) dni od daty umieszczenia na tablicy ogłoszeń listy kandydatów przyjętych do Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ustrzykach Dolnych.

źródło: www.ustrzyki-dolne.pl


powiązane artykuły: