Ustrzyki Dolne
czwartek, 3 listopada 2022

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłosił IV edycję Budżetu Obywatelskiego. W puli 250 tys. złotych

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłosił IV edycję Budżetu Obywatelskiego. W puli 250 tys. złotych

W Ustrzykach Dolnych wybudowano Ogród Sensoryczny, w Ropience powstał Zielony Park, a w Ustjanowej Dolnej zadbano o ogrodzenie, alejki i oświetlenie cmentarza. To projekty, które w 2022 roku zostały zrealizowane w ramach Ustrzyckiego Budżetu Obywatelskiego. Trwa nabór wniosków na nowe projekty.

Termin zgłaszania projektów: do 16 listopada 2022 roku

Na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok przeznaczona została kwota w łącznej wysokości 250.000,- zł. Zgłoszone zadania muszą spełniać warunek dotyczący ich wartość tj. wartość jednego zadania zgłoszonego do realizacji nie może przekroczyć 100.000,- zł. Proponowane zadania muszą się mieścić w granicach kompetencji gminy Ustrzyki Dolne, a ich realizacja musi się zamknąć w ramach jednego roku budżetowego.

 

Z budżetu obywatelskiego mogą być finansowane projekty /zadania/:

 • zgodne z planami zagospodarowania przestrzennego,
 • posiadające cechy zadań inwestycyjnych,
 • stanowiące zakup wyposażenia, urządzeń, sprzętu, środków trwałych, itp., dotyczące terenów i obiektów, do których Gmina posiada tytuł prawny,
 • dotyczące terenów i obiektów o uregulowanym stanie prawnym, co do których nie zaplanowano sprzedaży, ani wykonania nowych inwestycji,
 • o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, sportowym, profilaktycznym, społecznym, promocyjnym itp., realizowane na terenie Gminy.

 

Wyklucza się realizację następujących zadań w ramach budżetu obywatelskiego:

 • które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia,
 • które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,
 • które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym  w szczególności – z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz przedsięwzięciami ze Strategii Rozwoju Gminy,
 • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności.

 

Propozycje zadań mogą być zgłaszane przez grupę co najmniej 15 osób, które są mieszkańcami gminy Ustrzyki Dolne. Formularz wniosku do budżetu obywatelskiego wraz z listą poparcie mieszkańców  dostępny jest na stronie internetowej www.ustrzyki-dolne.pl. natomiast w wersji papierowej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

 

Wniosek można złożyć:

 • listownie na adres: Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, ul Kopernika1 , 38-700 Ustrzyki Dolne - z adnotacją na kopercie „ Budżet Obywatelski”,
 • w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych,
 • elektronicznie poprzez wysłanie skanu wypełnionego formularza i listy z podpisami na adres mailowy bo@ustrzyki-dolne.pl

Powołana przez Burmistrza Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego do dnia 30 listopada  2022r. dokona weryfikacji zgłoszonych projektów pod względem formalnym i merytorycznym. Z projektów, które przeszły pozytywną weryfikację tworzona jest lista projektów, które będą poddane pod głosowanie mieszkańców. Wyniki weryfikacji będą podawane do publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego www.ustrzyki-dolne.pl. Spośród zgłoszonych projektów spełniających ustalone wymagania mieszkańcy Gminy Ustrzyki Dolne, w drodze konsultacji społecznych, poprzez głosowanie, wybiorą projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku.

Każdy mieszkaniec gminy (bez względu na wiek) może oddać swój głos na jedno z zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2023.

Wniosek do pobrania na stronie VII EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA TERENIE GMINY USTRZYKI DOLNE - Portal - Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych (ustrzyki-dolne.pl)

 

Harmonogram prac w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2023

 

Opis czynności

Termin

Ogłoszenie konkursu

 

do 2 listopada 2022 r.

 

Przyjmowanie propozycji zadań od mieszkańców

od 2 listopada 2022 r.

 do 16 listopada 2022 r.

Weryfikacja formalna i merytoryczna

od 17 listopada 2022 r.

do 30 listopada 2022 r.

Opublikowanie listy projektów

 

30 listopada 2022 r.

Głosowanie

od 15 grudnia 2022 r.

do 15 stycznia 2023r.

 
autor: MP