Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 6 grudnia 2021

XLVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

XLVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych<br/>fot. Gmina Ustrzyki Dolne
fot. Gmina Ustrzyki Dolne

10 grudnia o godz. 10 odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. Sesja odbędzie się w trybie zdalnego obradowania. Pod głosowanie poddane zostaną m.in. wprowadzenie programu „Ustrzycka Karta Mieszkańca.”

Porządek obrad:

1. Otwarcie XLVI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.

2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
4. Prezentacja uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie:
4.1. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
4.2. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ustrzykach Dolnych,
4.3. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne,
4.4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Wojtkowa nieruchomości mienia komunalnego,
4.5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Równia nieruchomości mienia komunalnego,
4.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Dźwiniacz Dolny nieruchomości mienia komunalnego,
4.7. w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Krościenko,
4.8. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w zakresie zadania Cyfrowe Miasto - Wirtualna Karta Mieszkańca,
4.9. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
4.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

Zapraszamy do śledzenia przebiegu sesji oraz wyników głosowań radnych na stronie: http://ustrzykidolne.msesja.pl/

źródło: www.ustrzyki-dolne.pl