Ustrzyki Dolne
czwartek, 25 lipca 2019

Rusza inicjatywa lokalna – napisz projekt i zmieniaj swoje otoczenie

Rusza inicjatywa lokalna – napisz projekt i zmieniaj swoje otoczenie<br/>fot. organizatorzy
fot. organizatorzy

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne do zgłaszania zadań publicznych na rok 2020 w trybie inicjatywy lokalnej. W ramach ubiegłorocznej inicjatywy zrealizowano m.in. warsztaty „Słodkie, słone, kwaśne” w „dwójce”, plac zabaw w Jureczkowej czy szkolenie dla druhów z OSP.

Pomysłodawcą utworzenia w gminie inicjatywy lokalnej był burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz, który podkreślał, że jest to kolejne z działań mające zaktywizować mieszkańców do zaangażowania w życie swoich małych społeczności. - Z pierwszą inicjatywą lokalną ruszyliśmy w 2018 roku. Okazało się, że mieszkańcy naszej gminy bardzo chętnie przystąpili do tego projektu, bo do urzędu w pierwszym roku wpłynęło 9 wniosków – wszystkie zostały zrealizowane, a w ubiegłym roku 15 wniosków, a zrealizowanych zostało 6 - mówi Bartosz Romowicz. - Mam nadzieje, że w tym roku inicjatywa będzie się cieszyć równie dużym powodzeniem, bo warto podkreślić, że wkładem własnym nie muszą być tu środki pieniężne, a praca społeczna przy realizacji zadania.

Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy samorządu z mieszkańcami, służąca wspólnej realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności. Jeśli mieszkańcy mają pomysł na ważne dla swojej okolicy działania i chęć zaangażowania się w ich wykonanie, mogą złożyć do Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Wnioski muszą dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury; działalności charytatywnej; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; promocji i organizacji wolontariatu; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa; ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz rewitalizacji.

Wkład wnioskodawcy w realizacji zadania publicznego może polegać na własnym wkładzie finansowym, który w przypadku zadania inwestycyjnego powinien stanowić co najmniej 25 proc. wartości inwestycji. Ale wkład własny może stanowić też praca społecznej czy świadczenia rzeczowe, w szczególności: dokumentacje projektowe, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.


Wzór wniosku o realizacje zadnia publicznego w trybie inicjatywy lokalnej jest dostępny na stronie internetowej www.ustrzyki-dolne.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych (punkt informacyjny). Termin zgłaszania wniosków: do 31 sierpnia 2019 roku

W 2019 roku w ramach inicjatywy lokalnej złożono 15 wniosków, a 6 projektów uzyskało akceptację komisji były to: organizacja koła zajęć kulinarnych „Słodkie, słone, kwaśne” i pozalekcyjne zajęcia z zakresu pływania - forma aktywizacji dzieci i młodzieży oba realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ustrzyckiej „Dwójki”, plac zabaw w Jureczkowej Grupy Inicjatywna Jureczkowa, „Wspólnie dla Bezpieczeństwa” realizowane przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej PROCHATKA II w Ustrzykach Dolnych, przeszkolenie strażaków OSP z gminy Ustrzyki Dolne z ratownictwa medycznego organizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną Ustjanowa, a także projekt doposażamy siłownie pod chmurką przeprowadzane przez Uczniowski Klub Sportowy „Nafciarz” w Ropience.

 

autor: paba
źródło: UM Ustrzyki Dolne


powiązane artykuły: